Delfin - Stowarzyszenie Niezależnych Operatorów Stacji Paliw

» Nasze stacje

Mimo trudnej sytuacji na rynku, wiele starań przykładamy do wyglądu naszych obiektów. Cokolwiek czyniąc, staramy się, aby były wykonane zgodnie ze wspólnymi ustaleniami i abyśmy mogli być dumni sami z siebie i nawzajem.

» Modernizacja sieci stacji paliw DELFIN po 01.01.2014r.

Nasi partnerzy, co najmniej byli świadomi konieczności modernizacji stacji paliw już od pierwszego terminu wymagalności. Nasza działalność szkoleniowa i wynikająca z tego integracyjność zaowocowały tym, że byliśmy gotowi z modernizacją stacji paliw nawet już rok temu.

» Usługa ADR

Usługa ADR, charakteryzuje się wysoką jakością. Podjęliśmy współpracę z renomowanymi doradcami z tego zakresu w celu zapewnienia Tobie spokoju i poczucia bezpieczeństwa w działaniu.

» Agencja Solidarni w Biznesie

Agencja zajmuje się wspieraniem wszelkich poczynań biznesowych małych i średnich przedsiębiorstw (doradztwo, handel wzajemny, koordynacja, kojarzenie)

» PPOŻ na stacji paliw

Do obowiązków właścicieli stacji paliw należy przestrzeganie przeciw pożarowych wymagań budowlanych, wyposażenie obiektów w sprzęt ppoż, zapewnienie osobom przebywającym na obiekcie bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji, zaznajomienie pracowników z przepisami ppoż. i ustalenie sposobów postępowania na wypadek pożaru.

» Cztery kroki do efektywnego zarządzania restauracją

Jak rozwiązać problemy Twojej restauracji? Jak efektywnie zarządzać lokalem, zwiększać zyski i być o krok przed konkurencją?

» PETROTREND XVI FORUM RYNKU STACJI PALIW

09.03.2016 r. w hotelu Westin w Warszawie odbędzie PETROTREND XVI FORUM RYNKU STACJI PALIW.

» 15 lat SNOSP

Miło nam będzie gościć Państwa na tym wyjątkowym i jednocześnie naszym corocznym grudniowym spotkaniu. Spotkanie to odbędzie się 10.12.2015 w miejscowości Zgierz w Restauracja – Hotel Folwark (koło Łodzi) ul. Aleksandrowska 63a.


 

 

16.12.2016 licznik włączony !!!!!

 

W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. do dnia 16 stycznia 2017 r., przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu, magazynowaniu, przesyłaniu lub dystrybucji oraz obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie tymi paliwami z zagranicą, na podstawie koncesji wydanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, mają obowiązek złożyć wniosek o zmianę posiadanych koncesji w celu dostosowania ich treści do definicji paliw ciekłych (art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r.). Wnioski powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające ze znowelizowanej ustawy – Prawo energetyczne (art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r.), co oznacza, że muszą zawierać komplet dokumentów i informacji umożliwiających pełną weryfikację możliwości formalnoprawnych, organizacyjnych, technicznych i finansowych, wykonywania działalności w zakresie konkretnie wskazanych rodzajów paliw ciekłych (z podaniem kodów CN) oraz konkretnych elementów infrastruktury paliw ciekłych (zakres dokumentacji jak w przypadku wniosków o udzielenie koncesji lub zmianę terminu obowiązywania). 

 

____________________________________________________________________________________

 

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 15 grudnia 2016 r.
Poz. 2039
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)
z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących
Na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Uzyskania koncesji wymaga wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, paliwami ciekłymi oznaczonymi następującymi kodami CN:
1) półprodukty rafineryjne: 2710 12 11, 2710 12 15, 2710 19 11, 2710 19 15, 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 51, 2710 19 55;
2) gaz płynny (LPG): 2711 12, 2711 13, 2711 14 00, 2711 19 00, z wyłączeniem mieszanin propanu-butanu uzyskiwa-nych w procesach uzdatniania płynów złożowych;
3) benzyny pirolityczne: 2710 12 11, 2710 12 15;
4) benzyny silnikowe: 2710 12 25, z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 90, 2207 20 00;
5) benzyny lotnicze: 2710 12 31;
6) paliwa typu benzyny do silników odrzutowych: 2710 12 70;
7) paliwa typu nafty do silników odrzutowych: 2710 19 21;
8) oleje napędowe: 2710 19 43, 2710 20 11;
9) lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe: 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19;
10) ciężkie oleje opałowe: 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39, 2710 20 90;
11) biopaliwa płynne (ciekłe):
a) 3826 00 10, z wyłączeniem estrów metylowych stanowiących dodatki do paliw ciekłych,
b) inne niż wymienione w lit. a biopaliwa płynne (ciekłe) bez względu na kod CN, z wyłączeniem biopaliw płyn-nych stanowiących dodatki do paliw ciekłych.
1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej – energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Mini-strów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984 i 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942, 1101 i 1662, z 2015 r. poz. 151, 478, 942, 1618, 1893, 1960 i 2365 oraz z 2016 r. poz. 266, 831, 925, 1052, 1165, 1823, 1948 i 1986.
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 2039
§ 2. Wpisu do rejestru podmiotów przywożących wymaga przywóz paliw ciekłych oznaczonych następującymi ko-dami CN:
1) półprodukty rafineryjne: 2710 12 11, 2710 12 15, 2710 19 11, 2710 19 15, 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 51, 2710 19 55;
2) gaz płynny (LPG): 2711 12, 2711 13 , 2711 14 00, 2711 19 00, 2901 10 00;
3) benzyny pirolityczne: 2710 12 11, 2710 12 15;
4) benzyny silnikowe: 2710 12 25, z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 90, 2207 20 00;
5) benzyny lotnicze: 2710 12 31;
6) paliwa typu benzyny do silników odrzutowych: 2710 12 70;
7) paliwa typu nafty do silników odrzutowych: 2710 19 21;
8) inne nafty: 2710 19 25, 2710 19 29;
9) oleje napędowe: 2710 19 43, 2710 20 11;
10) lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe: 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19;
11) ciężkie oleje opałowe: 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39, 2710 20 90, 2707 99 19, 2707 99 91, 2707 99 99;
12) benzyny lakowe i przemysłowe: 2710 12 21, 2710 12 25;
13) biopaliwa płynne (ciekłe):
a) 3826 00 10, z wyłączeniem estrów metylowych stanowiących dodatki do paliw ciekłych,
b) inne niż wymienione w lit. a biopaliwa płynne (ciekłe) bez względu na kod CN, z wyłączeniem biopaliw płyn-nych stanowiących dodatki do paliw ciekłych;
14) smary: 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  

Minister Energii: K. Tchórzewski

 

___________________________________________________________________________________

 

 

Tego nie mażesz przegapić !!!

 

 

Konferencja Grupy Delfin 08.12.2016

 

Miło nam będzie gościć Państwa  w wyjątkowym i jednocześnie naszym corocznym grudniowym spotkaniu. Spotkanie to odbędzie się 08.12.2016 w miejscowości Zgierz  w Restauracja – Rute-One  (koło Łodzi) ul. Ozorkowska 44. Uczestnictwo Państwa będzie dla Was jedną z niewielu takich okazji nawiązania nowych kontaktów.  Będziecie też mogli być świadkami interesujących pokazów, prezentacji, biorąc czynny udział w różnych degustacjach. Wszystkiego będzie można popróbować, dotknąć, zasięgnąć opinii. Zachęcamy Was do uczestnictwa w całym programie, szczególnie w atrakcjach spotkania. Podczas, których bardziej emocjonalnie dotrzecie do przybyłych naszych partnerów.

 

Agenda spotkania

 Stowarzyszenia Niezależnych Operatorów Stacji Paliw

                                            Pod patronatem Agencji Solidarni w Biznesie                                                                                    

 08.12.2016

Zgierz  k/Łodzi

Ul. Ozorkowska 44

Restauracja-Rute One

 

 

11:30- Powitanie i przedstawienie uczestników,

 

12:00- Przedstawienie problematyki spotkania, omówienie co nam zaaplikował Rząd

 

13:13- prezentacja dla oddechu

 

14:00- Biotechnologia środowiskowa na stacji paliw według firmy „SpillAway”,                     

            Biotechnologiczne      zaawansowane     środki  czyszczące, odtłuszczające                

         i neutralizujące zanieczyszczenia                                                        

 

 14:45- Kiedy potrzebujesz natychmiastowego zastrzyku energii ” Przełomowa nowość            

          na rynku      „ANTYusypiacz”

 

15:15- „Patriota” ile w tym energii  

 

15:30- „BOSMA” for better life 

 

16:15- Pakiet paliwowypakiet energetyczny

 

17:00- Dostosowanie koncesji do nowych wymogów prawa.               

 

18:30- Uroczysta Kolacja   przy suto zastawionym stole, Życzenia.


 

01:00- finito. 


Kontakt 605 850 055 

____________________________________________________________________________________

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE SIĘ KOŃCZĄ

PRZEKAZUJEMY INFORMACJE O KONFERENCJI W ME 

 

 

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, że konferencja uzgadniająca projekt rozporządzenia Ministra Energii

w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących  

 

dla partnerów społecznych odbędzie się

 

w dniu 14 listopada 2016 r. o godz. 14.00 w Budynku Głównym Plac Trzech Krzyży 3/5 sala C

 

ważne: z uwagi na remont wejście do budynku od strony ul. Wspólna

Bardzo proszę o przekazanie do końca dnia dzisiejszego listy osób uczestniczących w konferencji.

 

  

Marek Kosicki

  

 

 

  

Główny Specjalista
Chief Expert
tel. (+48) 22 693 45 35

Marek.Kosicki@me.gov.pl

  
  

 

  
  

Ministerstwo Energii   Departament   Ropy i Gazu

   

Oil and Gas Department

_

 

___________________________________________________________________________________

Nadal w konsultacjach społecznych

 

 

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących

   

Ukazał się 17.10.2019 w Rządowym Centrum Legislacyjnym                                                                                      

____________________________________________________________________________________

                                                UWAGA

NA, JAKIE ROZPORZĄDZENIA CZEKAJĄ WŁAŚCICIELE STACJI PALIW POSIADAJĄCY KONCESJĘ OPC

Czekamy na publikację poniższych rozporządzeń Ministerstwa Energetyki na podstawie, których możliwe będzie wystąpienie do URE z wnioskiem o dokonanie zmian w koncesji OPC narzuconych w znowelizowanej ustawie Prawo Energetyczne.

Dokument  1

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych i zakresie realizowanych usług.

Istota projektu

Określenie wzoru sprawozdania, które zapewni informacje o funkcjonujących podmiotach na rynku paliw ciekłych.


Dokument  2

Projekt rozporządzania Ministra Energii w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie, przeładunek, przesyłanie, dystrybucja lub obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących.

Istota projektu

Szczegółowe określenie rodzaju paliw ciekłych z podaniem kodów CN, których obrót podlega koncesji.


Dokument  3

Projekt rozporządzania Ministra Energii w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu.

Istota projektu

Określenie wzoru sprawozdania, które zapewni informacje o funkcjonujących podmiotach na rynku paliw ciekłych.


Dokument 4

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych.

Istota projektu

Określenie wzoru deklaracji, które zapewni informacje Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych niezbędnej do określenia wysokości opłaty zapasowej.

  


__________________________________________________________________________________

Komunikat II

BARDZO WAŻNE !!!

Akty wykonawcze Ministerstwa Energetyki dotyczące paliw ciekłych na 03.10.2016 jeszcze się nie ukazały

___________________________________________________________________________________

Komunikat I

BARDZO WAŻNE !!!

Co z koncesją OPC


Informujemy właścicieli stacji paliw posiadających ważną koncesję OPC o obowiązku złożenia wniosku do URE celem dostosowanie posiadanej koncesji do definicji paliw ciekłych zgodnie z nowym Prawem Energetycznym . Wymagane też jest podanie całej obecnej infrastruktury służącej do obrotu wyżej wspomnianych rodzajów paliw i inne….Kto przegapi terminy jego koncesja traci ważność z urzędu bez żadnego powiadamiania. 

Do tego konieczna jest publikacja wszystkich przepisów wykonawczych, w szczególności rozporządzeń Ministra Energii dotyczących paliw ciekłych oraz rozporządzeń zawierających wzory stosownych sprawozdań i dokumentów, do składania których zobowiązani będą koncesjonariusze. Aktów wykonawczych jeszcze nie opublikowano. Przewiduje się, że to nastąpi w październiku.

W razie pytań prosimy o kontakt : solidarniwbiznesie@wp.pl lub tel. 605 850 055 Marek Pietrzak.

 

_________________________________________________________________________________

Podwójna oplata za koncesję to skandal

Do Rządu Państwa Polskiego

Podwójna opłata z tytułu udzielonej koncesji za dany rok 2011 to skandal. Ostatnio pojawiły się i pojawiają się nadal wezwania URE dotyczące wniesienia opłaty z tytułu udzielonej koncesji OPC szczególnie za 2011.Wezwania kierowane są do właścicieli stacji paliw, którzy wystąpili o przedłużenie na kolejny okres, kończącej się właśnie koncesji. Wniesienie opłaty ma uwzględniać odsetki za zwłokę za okres od 2011 do dnia dokonania zapłaty, naliczone jak zaległości podatkowe. URE stwierdza, że jeśli  koncesja nie została odnowiona a wyrobiona jako nowa (różnica polega tylko w dołączeniu jednego lub dwóch dokumentów więcej), to właściciel stacji paliw jest zobowiązany do podwójnej zapłaty za 2011 rok. za jeszcze trwającą i za nową koncesję.  

Opłatę za koncesję OPC wnosi się za cały rok ustawowo do końca marca danego roku na podstawie obrotów roku poprzedniego (tu 2010). Gdy jesteśmy zobligowani uzyskać nową koncesję OPC w tym samym roku i ją otrzymamy to według URE musimy zapłacić jeszcze raz, dokładnie taką samą kwotę jaką już wpłaciliśmy w marcu tego samego roku. Przecież o nową koncesję występuje się podczas trwania obecnej aby zachować ciągłość działalności. Karygodnym jest to, że przez pięć lat było OK a URE teraz , po takim czasie obudziło się i zaczęło po swojemu interpretować kruczki prawne, chcąc od właścicieli stacji paliw ponownie opłaty koncesyjnej niezależnie od tego, że została już wniesiona za dany rok.

Jest to jawne nadużywanie urzędu do wykorzystywania luk prawnych. Oplata za koncesję należy się Państwu raz na rok i tyle. Powyższym działaniem karzemy tych , którzy chcą przestrzegać norm i zasad prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami. W wielu przypadkach żąda się opłaty w wysokości ponad kilkanaście tysięcy złotych plus oczywiście wspomniane karne odsetki . Czy o takie Państwo Prawa nam chodzi. Ktoś w URE , po pięciu latach, czegoś się doszukał i mamy „pasztet”. Stacyjnicy w poczuciu wyrządzanej im krzywdy płacą za wezwania lękając się bezwzględności URE.

Wnosimy o powstrzymanie ciągle trwającego tego procederu. Pokrzywdzonych jest już przeszło stu właścicieli stacji paliw. Tym co zapłacili podwójnie wnioskujemy o przeniesienie tej nadpłaty jako akonto na przyszły rok 2017 z uwzględnieniem jej w rozliczeniach.

Liczymy gorąco, że obecny Rząd Naszego Państwa zrozumie tę niesprawiedliwość, powstrzyma te krzywdzące działania  URE i rangą swego urzędu wpłynie na naprawę już wyrządzonych szkód właścicielom stacji paliw.

W imieniu pokrzywdzonych

Stowarzyszenie Niezależnych Operatorów Stacji Paliw

Marek Pietrzak


Wszystkich pokrzywdzonych prosimy zgłaszanie się pod numer 605 850 055 i na snosp@wp.pl

____________________________________________________________________________________

 

UWAGA!!!
Jak piknik to w otoczeniu lasu, nad malowniczym jeziorem. W cudownej Szwajcarii kaszubskiej. Piknik organizujemy 10 czerwca w Stawiskach koło Kościerzyny, w bajecznie położonym  ośrodku. Atmosferę przy ognisku podkręci kapela kaszubska, a pikanterii doda jadło z ognia. Imprezę poprzedzi plenerowa konferencja. Udział w niej zapowiedziało już większość firm, z którymi spotkaliśmy się na Business Speed Dating. Ojjj będzie się działo. Szczegóły i więcej odsłon programu w następnych wiadomościach.